Hvem er kulturskolen for?

Hovedmålgruppa er alle barn og unge i Gran og Lunner i alderen 0-19 år. Vi har også tilrettelagt tilbud til voksne med bistandsbehov. 

Opplæringen i kulturskolen gis i form av individuell undervisning/gruppeundervisning en gang ukentlig. Musikkundervisningen organiseres hovedsakelig på følgende måte:

  • Barn som går siste året i barnehage eller 1.-2. trinn får tilbud om musikkarusell, en introduksjon til musikk. 
  • Barn fra 3. trinn får tilbud om gruppeundervisning eller individuell undervisning.

I tillegg til ukentlig undervisning forventes det at elevene deltar på konserter og forestillinger i regi av kulturskolen og det frivillige kulturlivet.

Undervisningsplanen vil i perioder bli løst opp for mer prosjektorientert undervisning.

Kulturskolen har også ulike kortere kurs og prosjekter. Disse kan variere i innhold og kunstuttrykk, og arrangeres som ukentlig undervisning i en kortere periode, eller som helgeseminarer. 

Hvordan får man plass på kulturskolen?

For å få plass, må man søke her.

Det kan være venteliste på enkelte instrumenter/fag.

Hvilke fag finnes på kulturskolen?

Se også under egen fane øverst på siden for fullstendig oversikt.

Det gis individuell undervisning på piano, fiolin, bratsj, cello, kontrabass, sang, trommer, gitar og bassgitar.

Det gis gruppeundervisning i band, Musikkarusell, strykeorkester (Hadeland strykeorkester), visuelle kunstfag, drama for barn og unge med bistandsbehov (Fix-Fax), band for voksne med bistandsbehov (Unique Angel Band) og Musikk fra livets begynnelse («babysang»).

I samarbeid med kommunenes skolekorps gir kulturskolen undervisning i fløyte, klarinett, saksofon, kornett/trompet, horn, trombone, baryton, tuba og slagverk. Tilbudet inneholder både korpssamspill og individuell undervisning. Korpsene har egne terminlister. Inn- og utmelding skjer direkte til korpset, og elevene betaler kontingent til korpset, ikke til kulturskolen.

Det gis også teater/dramaundervisning i samarbeid med Fagertun barne- og ungdomsteater (FABU) i Lunner og Grymyrgjengen i Gran. Teatergruppene har egen terminliste.

Inn- og utmelding skjer direkte til teatergruppen, og elevene betaler kontingent til teatergruppen, ikke til kulturskolen. 

Hvor holder kulturskolen til?

Hadeland kulturskole har sin base på Granvang i Gran sentrum, hvor administrasjonen holder til. Granvang og flere av grunnskolene i Gran og Lunner kommuner brukes som undervisningslokaler.

Mange elever får tilbud om undervisning i sitt nærmiljø. Det er likevel ikke mulig å gi tilbud innen alle disipliner ved alle skoler. Derfor vil noen elever få tilbud om undervisning ved en annen skole enn sin nærskole. 

Hvor mye koster det å gå på kulturskolen?

Gruppeundervisning, per semester: kr. 1500,-
Individuell undervisning, per semester: kr. 1900,-

Materiellavgift, visuelle kunstfag, per semester: kr 500
Leie av instrument, per semester: kr 300

Kulturverksteder, per kurs: fra kr 595,- til kr 970,-

Søskenmoderasjon
Vi tilbyr søskenmoderasjon fra barn nummer to i kulturskolen. Søskenmoderasjon er 50% av elevavgift for individuell,- eller gruppeundervisning. Dette gjelder kun ett undervisningstilbud per barn. Vi gir ikke søskenmoderasjon for materiellavgift og instrumentleie.

Friplassordning
Friplassordning for barn i familier med lavinntekt, det vil si når brutto inntekt i husholdningen er lavere enn 4,5 G (kr. 456 080 pr. 01.05.2020)

Prisene indeksreguleres hvert år.

Korpselever betaler kontingent til korpset, og ikke elevavgift til kulturskolen.

Elever i FABU og Grymyrgjengen betaler kontingent direkte til teatergruppen, og ikke elevavgift til kulturskolen.

Elever faktureres én gang hvert semester, altså to ganger i året. 

Hva om det er venteliste på det instrumentet barnet ønsker?

Det kan være venteliste på enkelte instrumenter.

Ved opptak av elever fra ventelisten gjelder følgende kriterier for prioritering: søkerdato, elevens alder, bosted, gruppeundervisning (m.a. ferdighetsnivå), timeplan, kjønns- og alderssammensetning.

Eleven har tre gratis prøvetimer og kan deretter få en samtale mellom lærer, elev og foresatte for å finne ut om tilbudet er noe eleven skal fortsette med.

Elevplasser kan ikke "gå i arv" eller overtas av søsken.

Følger kulturskolen skoleåret?

Kulturskolen gir undervisning i 35 uker per år og følger grunnskolens skolerute, med noen unntak.

Første uke brukes til informasjonsmøter med timeplanlegging.

Kulturskolen slutter også sin undervisning noen dager tidligere enn grunnskolen før jule- og sommerferien. Dette går frem av kulturskolens årlige skolerute.

Hvor lang er en undervisningstime?

Standardtiden på enkeltinstrumenter er 25 minutter. 

Elever som er tilknyttet talentprogram, har noe utvidet tid. 

Gruppetimer er mellom én og to timer, avhengig av fag og gruppesammensetning. 

Hva forventes av eleven og foresatte?

Dette forventer vi:

  • at eleven møter forberedt og i god tid til undervisning
  • at fravær meldes så tidlig som mulig direkte til lærer (forfall erstattes ikke med nye timer, og det gis ikke refusjon av elevbetalingen)
  • at man stiller opp på avtalte opptredener
  • at foresatte legger til rette for at eleven møter forberedt og tidsnok til undervisning
  • at foresatte legger forholdene til rette for hjemmeøving i de fag hvor det forventes
  • at foresatte har en åpen dialog med læreren, og gir nødvendig informasjon om eleven til læreren
  • at foresatte kjøper noter og annet nødvendig utstyr, etter avtale med lærer
  • at frister blir overholdt

Elever bør ha eget instrument for hjemmeøving. Kulturskolen har noen fioliner, celloer, kontrabasser og gitarer for utleie. Korpsene holder instrumenter for elevene i korpsene. 

Foresatte plikter å delta i informasjonsmøter, foreldremøter - utviklingssamtaler / foreldrekonferanser.

Elever som har stort fravær, kan miste elevplassen. Ved disiplinære forhold kan eleven miste elevplassen. 

Hvordan melder man fra hvis man vil slutte?

Meld fra skriftlig til skolen innen 1. desember for vårsemesteret og 15. mai for høstsemesteret. Utmelding etter fristen medfører fakturering for neste semester. 

Lurer du på noe angående tjenestekjøpsavtale?

Kulturskolen kan inngå såkalte tjenestekjøpsavtaler med blant annet korps og teatergrupper. Subsidiert pris per årstime i henhold til tjenestekjøpsavtale er 9115,- (uten mva).

Kostpris ut over avtalte årstimer avtales/utregnes i hvert enkelt tilfelle.